คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลบ้านหมี่ ปีที่ ๒๓

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด
ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในปีที่ ๒๓
ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาล
หมายเลข ๑ นางรำเพย เหลืองทอง
หมายเลข ๓ นางจุฑาทิพย์ ไชยโพธิ์งาม
ฝ่ายไม่ใช่วิชาชีพการพยาบาล
หมายเลข ๑ นายนพดล พิกุลเงิน
หมายเลข ๓ นางโสภา สงจวง
หมายเลข ๖ นายกิตติ น้าวเนือง
ขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงมาอีกครั้ง

Scroll to top