ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานและกรรมการ สหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ รพ.บ้านหมี่

ตำแหน่งประธานกรรมการ

หมายเลข1 นางสาวสุกัลยา ศรัทธาธรรมกุล (ไม่ต้องเลือกตั้ง ยกมือลงมติในห้องประชุม)

ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ (ฝ่ายวิชาชีพพยาบาล) เลือกได้ 2 ตำแหน่ง

หมายเลข1 นางสาวสุไรรัตน์ นนทวงษ์ หมายเลข2 นางยุพยงศ์ อินทรทวี หมายเลข3 นางพจี สมปอง

ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ (ฝ่ายไม่ใช่วิชาชีพพยาบาล) เลือกได้ 1 ตำแหน่ง

หมายเลข1 นายมานพ กลิ่นกาหลง หมายเลข2 นางสาวนฤมล คำปันปู่

Scroll to top