มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจ ล้านที่1และล้านที่2

ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกินให้แก่ทายาท น.ส.รัศมี สุริยา สมาชิกล้าน 1 และล้าน 2 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565

Scroll to top