คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.บ้านหมี่

คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดลพบุรี ชุดที่ 3 ได้เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี โดยให้คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องหรือเสื่อมเสียประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก ตรวจสอบ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

คณะผู้ตรวจสอบ นำโดย

1.นางรำไพ โพธิ ดอกไม้ ผู้ตรวจการสหกรณ์

2.นางสาวรัชฎาวัลย์ บุญชู ผู้ตรวจการสหกรณ์

3.นางกัลยารัตน์ รุ่งงาม ผู้ตรวจการสหกรณ์

4.นางสาวกรวิกา ลาภรัตนทอง ผู้ตรวจการสหกรณ์

5.นางสาวธันยดา วิเศษะภูติ ผู้ตรวจการสหกรณ์

Scroll to top