โครงการประชุมปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี 25/02/2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื้อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงการดำเนินการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2565 ถ่ายทอดสดการประชุมฯ ผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook) เพจ “สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี” “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ชั้น 4 และ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด” วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

Scroll to top