ประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดลพบุรี

ประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ผ่านระบบ Zoom meeting ในวันที่ 8 ก.พ. 65 เป็นการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จากห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด

Scroll to top