โครงการเงินกู้ประเภทต่างๆ

สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน

·    วงเงินกู้ไม่เกิน100,000.- บาท ส่งได้ไม่เกิน 12 งวด

(จ่ายเงินภายใน 24 ชม.)

สัญญาเงินกู้สามัญ

·      สัญญาสามัญ  “กู้หุ้น” (จ่ายเงินภายใน 48 ชม.)

·      สัญญาสามัญ

·      สัญญาโครงการ “เพิ่มชีวีที่สดใจ ใส่ใจด้วย IT

·      สัญญาโครงการ “เพื่อบ้านสุขใจ”

·      สัญญาโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิต”

·      สัญญาโครงการ “เงินกู้ลูกจ้างชั่วคราวชีวีมีสุข”


Ø สมาชิกที่เป็นข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ สามารถยื่นกู้ได้ตามสิทธิ์ 120 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 3,700,000.- บาท ส่งไม่เกิน 250 งวด ต้องมีทุนเรือนหุ้น 10% ของวงเงินกู้ สมาชิกเกษียณยื่นกู้ได้ไม่เกินอายุ 80 ปี

Ø สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถกู้ได้ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 700,000.- บาท ส่งไม่เกิน 250 งวด หรือไม่เกิน อายุ 60 ปี ต้องมีหุ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

หมายเหตุ

รายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด ได้ในวันและเวลาราชการ

สมาชิกสมทบ

·    สมาชิกสมทบกู้หุ้นได้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น

Scroll to top