สมาชิกสามัญ

สิทธิและผลประโยชน์สมาชิกสามัญ

– สามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ทุกประเภท

การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์

1. โครงการสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

– สมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

2. โครงการรับขวัญวันแรกเกิดให้แก่บุตรสมาชิก

 – บุตรแรกเกิด คนแรกของสมาชิก

3. โครงการสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต

– สมาชิกที่เสียชีวิตและเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไปได้รับเงินสงเคราะห์ตามอายุการเป็นสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์

– ได้เงินสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส บุตร

4. โครงการสร้างชีวิตคู่

– สมาชิกที่สมรสครั้งแรก

5. โครงการสู่ขวัญสมาชิกที่เจ็บป่วย

– สมาชิกที่ป่วยและนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

6. โครงการเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์

– สมาชิกที่อุปสมบทครั้งแรก

7. โครงการสมาชิกโสดสนิท

– สมาชิกที่โสดจนอายุครบ 60 ปี ณ วันเกษียณราชการ จะได้รับสวัสดิการคนละ 1,000 บาท

8. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

– บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาในระดับประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย หรือ ปวช.

9. โครงการอายุยืนคืนเงินทุก 10 ปี

– สมาชิกที่เกษียณอายุราชการมีอายุ 70 ปีขึ้นไป และจ่ายเงินเมื่ออายุครบทุก 10 ปี

– อายุ 70 ปีขึ้นไปรับ 1,000.- บาท

– อายุครบ 80 ปีขึ้นไป รับ 2,000.- บาท

– อายุครบ 90 ปีขึ้นไป รับ 3,000.- บาท

– อายุครอบ 100 ปีขึ้นไป รับ 10,000. – บาท

Scroll to top