สมาชิกสมทบ

สิทธิและผลประโยชน์สมาชิกสมทบ

– สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์สมทบ

1. โครงการสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต

– ได้รับเงินช่วยเหลือ 50% ของสมาชิกสามัญ และได้รับเงินสงเคราะห์ตามอายุการเป็นสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์

– ได้เงินสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส บุตร

2. โครงการสู่ขวัญสมาชิกที่เจ็บป่วย

– สมาชิกที่ป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

Scroll to top