การพัฒนาสมาชิก

– อบรมส่งเสริมความรู้และศึกษาดูงาน

– จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก

– พาสมาชิกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

– การจัดตั้งร้านค้าสมาชิก

– จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม

Scroll to top